Regulamin zakupów online

§ 1. Postanowienia wstępne.

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako “Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i tryb zakupu produktów na odległość Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Stron a także tryb postępowania reklamacyjnego

§ 2. Definicje:

Klient – osoba fizyczna (w tym również Konsument), która ukończyła co najmniej 16 rok życia, przy czym w przypadku nieosiągnięcia pełnoletności, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z
usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Panel sprzedaży – sklep strony internetowej www.foodandmood.pl.

Produkty – gotowe jadłospisy, e-booki lub inne dokumenty do pobrania po sfinalizowaniu transakcji.

Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki zakupu produktów foodandmood.pl.

Sprzedawca – Michalina Kotowska, dietetyk kliniczny autorka i założycielka strony foodandmood.pl

Strona internetowa – www.foodandmood.pl

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zakupu na odległość za pośrednictwem panelu sprzedaży, określającego rodzaj oraz ilość produktów.

§ 3. Rodzaj i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną.

 1. Sprzedawca świadczy następujące usługi:
 • usługa umożliwiająca zapoznanie się z ofertą Sprzedawcy,
 • usługa umożliwiająca zakupu Produktu on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez Klienta,
 • usługa przesłania produktu na podany przez Klienta adres e-mail.

2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług dostępnych poprzez Panel sprzedaży, są następujące:

 • połączenie z siecią Internet;
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia Klienta dokumentów hipertekstowych,
 • posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§ 4. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Panel sprzedaży bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

2. Możliwość korzystania z usług: usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez Klienta Produktu oraz usługa przesłania na podany przez Klienta adres e-mail Produktu, uzależniona jest od złożenia zamówienia na Produkt, zgodnie z zasadami opisanymi w § 5 Regulaminu.

3. Usługa przesłania Produktu na podany przez Klienta adres e-mail następuje po zawarciu umowy sprzedaży Produktu. Usługę umożliwiającą zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie Produktu, Klient może rozpocząć i zakończyć w każdej chwili.

§ 5. Zawieranie umowy kupna i sposób zapłaty.

1. W celu dokonania zamówienia należy dokonać wyboru Produktu lub Produktów dostępnych w Panelu sprzedaży, określić ich ilość, wybrać ew. dodatkowe parametry wymagane w formularzu, zaakceptować niniejszy Regulamin, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty lub informacje. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, które w Panelu sprzedaży wskazane są jako pola wymagane.

2. Całkowita wartość zamówienia i ostateczna cena zamówienia znajduje się w podsumowaniu płatności i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.

3. Po kliknięciu w przycisk „Przejdź do płatności” nastąpi przekierowanie Klienta do systemu płatności internetowych celem dokonania zapłaty za zamówienie. Klient dokonuje płatności za pośrednictwem Systemu płatności online i aby jej dokonać, musi zaakceptować postanowienia Regulaminu Systemu płatności online.

4. Klient, który dokona zapłaty w terminie wskazanym w ust. 5, zawiera umowę sprzedaży, wskutek której w wiadomości potwierdzającej dokonanie zapłaty, otrzyma Produkt lub Produkty na adres e-mail podany w formularzu Panelu sprzedaży.

5. Produkt stanowi dowód zakupu. Klientowi przysługuje 7 dni na pobranie Produktu.

6. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zakupiony Produkt, w przypadku zamówienia kilku sztuk, ceny poszczególnych Produktów sumują się. Łączna cena, jest podana w wypełnianym przez Klienta formularzu zamówienia. Po dokonanym przez
Klienta wyborze sposobu płatności, zostanie on poinformowany o łącznej
cenie zamówienia (podsumowanie), przed potwierdzeniem przez niego zamówienia.

7. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich. Sprzedawca podaje do wiadomości Klienta cenę brutto. Cena brutto zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

8. Błędnie podane dane w formularzu Klient może zgłosić Sprzedawcy celem ich skorygowania wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

9. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Klienta danych błędnych lub nieprawdziwych.

§ 6. Odstąpienie od umowy. Reklamacje. Spory.

1. W myśl ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży usług foodandmood.pl z uwagi na charakter świadczenia usług, a tym samym do otrzymania zwrotu środków. Zwrotów (częściowych lub całości) dokonujemy tylko w sytuacjach uzasadnionych reklamacji.

2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie niedotrzymania warunków umowy przez Sprzedawcę. Klient zawiadamia o tym niezwłocznie Sprzedawcę pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres [email protected] Zgłoszenie powinno zawierać Produkt, której dotyczy reklamacja. Do reklamacji należy dołączyć opis zaistniałej sytuacji.

3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać możliwie niezwłocznie po zaistnieniu podstawy do ich zgłoszenia. Każda pisemnie zgłoszona wola reklamacji będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni od
dnia doręczenia. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku reklamacji usługi świadczonej drogą elektroniczną.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających lub związanych: ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na podstawie niniejszego Regulaminu powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem; lub z umowa zawartą na odległość pomiędzy ww. Stronami zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla Sprzedawcy.

5. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią — mediację – Sprzedawca wyrazi zgodę). Dostęp do ww. procedur jest opisany w polskim
Kodeksie postępowania cywilnego oraz Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Sprzedawca informuje, iż na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 7. Postanowienia końcowe.

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia całego niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o Świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawa o prawach konsumenta.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i umieszczenia w Panelu sprzedaży. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się poprzedni Regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy, zatem zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyć umów, które zostały wcześniej zawarte).

§ 8. Polityka prywatności zgodna z RODO.

1. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa i zapewnia w tym zakresie adekwatne rozwiązania w zakresie właściwych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, a taki
stan będzie utrzymywany przez czas trwania świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Sprzedawcę należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę i odpowiednio umocowane podmioty przetwarzające wyłącznie w celu świadczenia usług oraz spełnia świadczeń względem Klienta umożliwiając mu realizację uprawnień związanych z zakupem Produktu, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Przedmiot, zakres, charakter przetwarzania oraz rodzaj
danych osobowych i kategorie osób, których dane te dotyczą oraz wszelkie informacje wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego określone są w § 9 niniejszego Regulaminu.

5. W razie wyrażenia przez Klienta zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie zakupu, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych oraz przesyłać informacje handlowe na adres poczty elektronicznej. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych RODO.

 1. Administratorem danych Klienta:
 • imię i nazwisko,
 • dane adresowe,
 • adres e-mail,
 • numer zamówienia,
 • rodzaj i zakres usług

jest Sprzedawca, tj. Michalina Kotowska, dietetyk kliniczny.

2. Przetwarzając dane osobowe Sprzedawca opiera się na następujących podstawach prawnych, zależnie od okoliczności:
a) podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych dla celów wykonania umowy, której stroną jest Klient bądź dla podjęcia odpowiednich działań na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy, a zmierzających do jej zawarcia;
b) podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy dotyczącego ułatwienia współpracy bądź realizacji zawartej umowy, w tym w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi
z zawartą umową.
c) podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Sprzedawcę obowiązku rozliczenia umowy i przechowywania dokumentacji dot. zawartej umowy, celem realizacji ciążącego na Sprzedawcy obowiązku prawnego wynikającego z odpowiednich przepisów (w szczególności
ustawy o rachunkowości).

3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w pkt 1 poz. 1-2 jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia, realizacji, rozliczenia umowy.

4. Sprzedawca nie przekazuje nikomu danych osobowych.

5. Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe w czasie niezbędnym do
wykonania umowy zawartej z Klientem oraz będzie przechowywać dane osobowe Klienta przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi obowiązkowej archiwizacji oraz czas niezbędny dla rozstrzygnięcia ewentualnych, wzajemnych roszczeń (do czasu przedawnienia roszczenia lub zakończenia sporu).

6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia danych – po upływie wymaganego
przepisami prawa okresu przechowywania, ograniczenia przetwarzania, a w uzasadnionych przypadkach prawo do przenoszenia danych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes prawny (art. 6 ust 1 lit f. RODO) Klientowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).